Algemene voorwaarden

 

...

Algemeen:

De onderstaande leverings - en betalingsvoorwaarden zijn toepasselijk op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten waarbij wij partij zijn.

 

Levering:

Als vaste bijdrage in de verzendkosten word een bedrag van 5.45 in rekening gebracht. Levering van uw bestelling geschiedt door de eigen vervoersdiensten. U ontvangt de bestelde goederen gecontroleerd en goed verpakt in karton­nen dozen. De opgegeven levertijd wordt zoveel mogelijk in acht genomen. Bij overschrijding hiervan heeft de koper recht de overeenkomst te ontbinden, dan wel de opdracht in te trekken. De koper kan in geval van overschrijding van de levertijd slechts aanspraak maken op een schadevergoeding wanneer van tevoren schriftelijk is overeengekomen. In geen geval heeft de koper het recht vergoeding van indirecte schade te vorderen.

 

Risico:

Vanaf de aflevering verblijven de goederen voor rekening van risico van de koper. Het gebruik van de goederen is voor risico van de koper. Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, hetzij direct of indirect, die gevolg zouden kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de onge­schiktheid van het geleverde product. Voorts accepteren wij geen enkele verantwoordelijkheid voor teksten e.d. van in opdracht en voor rekening van koper uitgevoerde exclusieve etikettering. Alle eventuele gevolgen welke hieruit kunnen voortvloeien zullen voor rekening van de koper zijn.

De goederen schriftelijk worden ingediend. Na verloop van deze termijn zijn wij niet verplicht klachten over duidelijk waarneembare afwijkingen en/of gebreken in behandeling te nemen. Betreft de reclamering afwijkingen en/of gebreken welke eerst later kunnen blijken dan kan de reclamering alsnog geldend worden gemaakt binnen 8 dagen, nadat de afwijking en/of gebrek de koper is gebleken of redelijkerwijs had kunnen blijken. Na verloop van 3 maanden na factuurdatum zijn wij niet meer verplicht enige klacht van de koper, van welke aard dan ook, in behandeling te moeten nemen. In geval van gerechtvaardigde reclamering hebben wij het recht om naar keuze de betreffende goederen te vervangen dan wel het voor deze goederen verschuldigde factuurbedrag te credi­teren of terug te betalen. De koper heeft nimmer het recht een schadevergoeding en/of boete te vorderen. Retourzend­ingen worden slechts geaccepteerd na onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Reclameringen schorten de betalings­verplichting niet op en wij zijn niet gehouden een reclamering van koper in behandeling te nemen zolang de koper enig factuur onbetaald laat. Wij sluiten dan compensatie nadrukkelijk uit.

 

Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen welke wij op grond van enige koopovereenkomst tegen koper geldend kunnen maken blijven de geleverde goederen ons eigendom. De koper is verplicht de goederen op de eerste aanmaning van ons te tonen en in geval van betalingsverzuim desverlangd aan ons terug te geven.

 

Betaling:

Wanneer geen andere termijn is overeengekomen dient de 
betaling te geschieden bij aflevering van de goederen. Bij niet 
tijdig nakoming van de betalingsverplichting kunnen wij zonder nadere ingebrekestelling een vertragingsrente in rekening brengen van 1% per maand. De rentebedragen welke ingevolge van het bovenstaande door de koper verschuldigd zijn worden bij de hoofdsom opgeteld na het verstrijken van een maand. Over het totaalsaldo zal na afloop van de maand volgende op de maand als bedoeling in de vorige zinsnede rente verschuldigd zijn. In geval van een niet tijdige betaling, surseance van betaling, faillissement of liquidatie aan de zijde van de koper zijn wij gemachtigd om nog niet uitgevoerde overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd het recht om vergoeding te vorderen van geleden schade en gederfde winst. Wij houden ons het recht voor om in ieder stadium van de koper zekerheid te verlangen voor de nakom­ing van zijn financiële verplichtingen jegens ons. Wanneer de koper aan een desbetreffende onderzoek geen gevolg geeft, hebben wij het recht verdere levering te onderbreken. De hieruit voortvloeiende schade, kosten en interesten in winst­derving komen ook in dit geval volledig voor rekening van de koper.

 

Overmacht:

In geval van overmacht zijn wij gerechtigd - naar onze keuze hetzij de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, het zij de overeengekomen levertijd te verlengen met de duur der overmacht. De koper heeft het recht de overeenkomst te annuleren of schadevergoeding te vorderen. Als overmacht wordt in deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden verstaan iedereen van onze wil onafhan­kelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd, alsmede voor zover daaronder niet reeds inbegre­pen oorlog, oorlogsgevaar burgeroorlog, staat van beleg, oproer, werkstaking, ingrijpende wijzig­ingen in de valutaverhouding, energiecrisis abnormale prijsstijgingen van wijn, transportmoeilijkheden, ernstige storing in ons bedrijf of niet-tijdige of niet behoorlijke uitlev­ering van bestellingen door toeleveringsbedrijven.

 

Incassokosten:

Bij niet nakomen van zijn verplichtingen is de opdrachtgever verplicht aan ons te vergoeden de incassokosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke gesteld worden op minstens 15% van de nog verschuldigde hoofdsom met een minimum van 45 euro. Onder incassokosten zijn inbegrepen alle kosten van sommatie en ingebrekestelling, tevens de voorschotten en het honorarium van degene die door ons met de invordering is belast.

 

Toepasselijk recht:ingebrekestelling

Alle overeenkomsten waarbij de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden toepasselijk zijn worden beheerst door het Nederlands recht. Eventuele geschillen, welke naar aanleiding van door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten mochten ontstaan, zullen uitsluitende worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter binnen het ressort Nijmegen onverminderd onze bevoegdheid om desgewenst de rechter van de woonplaats van de koper te adieren.

 

Deponering:

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tiel.